Dapper - 结果匿名

描述

可以使用扩展方法执行查询并使用动态类型映射结果。

匿名类型结果可以从以下扩展方法映射:

这些扩展方法可以从IDbConnection类型的任意对象中调用。

案例 - Query

Query方法可以执行查询并将结果映射到动态类型列表。

string sql = "SELECT * FROM Invoice;";

using (var connection = My.ConnectionFactory())
{
  connection.Open();

  var invoices = connection.Query(sql).ToList();
}

案例 - QueryFirst

QueryFirst方法可以执行查询并将第一个结果映射到动态类型列表。

string sql = "SELECT * FROM Invoice WHERE InvoiceID = @InvoiceID;";

using (var connection = My.ConnectionFactory())
{
  connection.Open();

  var invoice = connection.QueryFirst(sql, new {InvoiceID = 1});
}

案例 - QueryFirstOrDefault

QueryFirstOrDefault方法可以执行查询并将第一个结果映射到动态类型列表,如果序列不包含任何元素则为默认值。

string sql = "SELECT * FROM Invoice WHERE InvoiceID = @InvoiceID;";

using (var connection = My.ConnectionFactory())
{
  connection.Open();

  var invoice = connection.QueryFirstOrDefault(sql, new {InvoiceID = 1});
}

案例 - QuerySingle

QuerySingle方法可以执行查询并将第一个结果映射到动态类型列表,如果序列中没有元素则会引发异常。

string sql = "SELECT * FROM Invoice WHERE InvoiceID = @InvoiceID;";

using (var connection = My.ConnectionFactory())
{
  connection.Open();

  var invoice = connection.QuerySingle(sql, new {InvoiceID = 1});
}

案例 - QuerySingleOrDefault

QuerySingleOrDefault方法可以执行查询并将第一个结果映射到动态类型列表,如果序列为空则为默认值;如果序列中有多个元素,则此方法将引发异常。

string sql = "SELECT * FROM Invoice WHERE InvoiceID = @InvoiceID;";

using (var connection = My.ConnectionFactory())
{
  connection.Open();

  var invoice = connection.QuerySingleOrDefault(sql, new {InvoiceID = 1});
}

results matching ""

  No results matching ""